Struyk Verwo Infra

Prestatieverklaring & certificering

 

Struyk Verwo Infra heeft een keur aan certificeringen. Via onderstaand submenu navigeert u direct binnen deze pagina naar de betreffende sectie.

 1. 1. MVO-prestatieladder
 2. 2. CO2 - de duurzame leverancier
 3. 3. Milieu Kosten Indicator
 4. 4. ISO14001
 5. 5. NL Greenlabel
 6. 6. Dubokeur
 7. 7. Milieukeur
 8. 8. Duurzaam hout
 9. 9. MVO-scan leveranciers
   

1. MVO-Prestatieladder   

1.1 Zichtbaar MVO-beleid

De MVO Prestatieladder helpt een bedrijf om haar maatschappelijke betrokkenheid en inspanningen op het gebied van duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken. Bij deze certificering wordt MVO in het huidige managementsysteem opgenomen. Een gedisciplineerd  Stakeholdermanagement - intern en extern - en heldere MVO-indicatoren zijn de stok achter de deur om continue verbetering in verduurzaming te realiseren.  
 


1.2 MVO-Prestatieladder niveau 3

Struyk Verwo Infra beschikt over de MVO Prestatieladder niveau 3. Daarmee geeft zij een ultiem commitment af voor wat betreft haar bedrijfsbrede MVO-beleid en MVO-inspanningen. Al haar activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn verankerd en transparant gemaakt in alle interne procedures en managementsystemen. Voorbeelden zijn documentenbeheer, registratiebeheer, interne audits, directiebeoordeling en introductie, opleiding en training van medewerkers.

1.3 Bedrijfsbreed de vinger aan de pols  

Voor de instandhouding van het certificaat MVO Prestatieladder vindt jaarlijks een audit plaats. Voor Struyk Verwo Infra is deze certificering een MVO-breed en krachtig instrument om al haar inspanningen en resultaten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op niveau te houden en expliciet te kunnen aantonen.  


2. CO2 - De duurzame leverancier  

2.1 Gouden status Struyk Verwo Infra

De door Struyk Verwo Infra jaarlijks gerealiseerde CO2-resultaten en bijbehorende verificatierapporten worden openbaar gemaakt op de website de Duurzame Leverancier.nl. Door de omvang in de gerealiseerde CO2-reducties in een aantal achtereenvolgende jaren en door de complete verantwoording over deze performanceverbeteringen beschikt Struyk Verwo Infra nu als enige bestratingsleverancier over de hoogste, 'gouden' status.   

      
           

2.2 De duurzame leverancier 

De website van de duurzame leverancier is een platform en initiatief van gerenommeerde advies- en ingenieursbureaus en wordt ondersteund door diverse overheidsorganen. Leveranciers uit alle bedrijfstakken kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database van de Duurzame Leverancier. Verder leggen zij hierin hun historische footprint en doelstellingen vast.         
         
Aan de hand van het ingevulde profiel wordt een duurzaamheidsindex bepaald. Deze duurzaamheidsindex laat zien hoe en in welke mate deelnemers bezig zijn met duurzaamheid. In totaal zijn er al bijna 3.500 bedrijven die via deze website duidelijk willen maken dat duurzaamheid hen ernst is en welke eigen performance zij op het gebied van CO2-reductie weten te realiseren.  

Ga naar website duurzame leverancier  

  
3. Milieu Kosten Indicator (MKI) 

Om doelgericht de milieuprestatie van een product of bouwdeel verder te kunnen verbeteren moet je deze prestatie ontleden naar deeleffecten en die vervolgens kwantificeren. Struyk Verwo Infra maakt hierin gebruik van de CUR-tool waarin grondstofmilieuprofielen zijn opgenomen uit de Nationale Milieudatabase. Struyk Verwo Infra heeft de afgelopen jaren al veel inspanningen verricht om op deze wijze de milieutransparantie van haar producten te optimaliseren.         
         
In deze CUR-rekentool worden de specificaties van een mengsel voor een bepaald betonproduct zeer gedeailleerd ingevoerd. De tool is verder gebaseerd op het principe van de Life Cycle Analyse (LCA). Zij omvat de geaggregeerde effecten van Transport (-in) grondstoffen, Grondstoffen (mengsel), Energie/Productie (energie- en gasverbruik) en transport (-uit) naar de bouwplaats. Wat de milieu-effecten betreft rekent het model met een elftal type vervuilingen met bovendien een bepaalde wegingsfactor.         
         
Als alle eenheden van milieubelasting zijn doorgerekend worden deze milieueffecten geaggregeerd tot of gemonetariseerd tot één Milieu Kosten Indicator (MKI) in Euro's. Dit getal drukt expliciet uit welke kosten je moet maken om de opgelopen milieuschade door het onderhavige product weer ongedaan te maken. Struyk Verwo Infra laat na invoering van alle specificaties van een product alles nauwkeurig verifiëren door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), waarbij deze controle bovendien nog gereviewed worden door een derde-instantie.          
         
Op deze wijze kan Struyk Verwo Infra optimaal blijven doorontwikkelen voor wat betreft de milieuprestaties van haar producten en staat zij gesteld voor de toekomst waarin de MKI als integrale graadmeter voor de milieubelasting en milieuverbetering van producten in toenemende mate een belangrijke rol zal gaan spelen.  

           
4. ISO14001

4.1 Integrale milieuzorg

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waar een goed milieumanagementsysteem aan moet voldoen. Binnen Struyk Verwo Infra is dit een onderdeel van het gangbare managementsysteem dat zich speciaal richt op het bedrijfsbreed beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.    

      
4.2 Permanente verbetering milieuprestaties

Middels dit managementsysteem toetst en waarborgt SVI dat de zorg voor het milieu een structureel onderdeel uitmaakt van haar bedrijfsactiviteiten. Enerzijds door te voldoen aan de wet- en regelgeving en beheersing van milieu-risico’s. Anderzijds door het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties. Naast het voorkomen van milieu-incidenten en verontreinigingen gaat het hier om reductie in gebruik van energie en water, recycling, inzet groene energie, vergroting milieubewustzijn personeel en een continue verlaging van de CO2-footprint. 


4.3 SVI-brede certificering 

Alle locaties van Struyk Verwo Infra zijn ISO 14001-gecertificeerd en worden regelmatig geaudit en gecontroleerd. In 2018 vervalt de ISO 14001:2004 norm en wordt het verplicht voor de norm ISO 14001:2015 gecertificeerd te zijn. Wij hebben onze locaties al per januari 2017 laten certificeren voor deze allernieuwste norm van ISO en lopen met deze ISO 14001:2015 voor op de regelgeving die per 2018 wijzigt.

Download het ISO14001 certificaat
     

5. NL Greenlabel

5.1 Integrale MVO-aanpak

Struyk Verwo Infra voert al sinds 2011 een duurzaam en integraal MVO-beleid. NL Greenlabel is het eerste duurzaamheidslabel en platform voor bedrijven en organisaties die de buitenruimte blijvend willen verduurzamen. Struyk Verwo Infra en NL Greenlabel hebben dezelfde doelstellingen en werken daarom sinds begin 2015 samen om de buitenruimte meetbaar te verduurzamen.  5.2 Duurzaamheidslabel

Drijfveer van NL Greenlabel is om een buitenruimte te creëren waarin de toepassing van duurzame materialen en producten vanzelfsprekend is. Haar doel is om zo de footprint van de inrichting van de buitenruimte te verminderen. Samen met Royal Haskoning DHV heeft zij hiervoor een duurzaamheidslabel ontwikkeld. Lodewijk Hoekstra, bekend van het TV-programma Eigen Huis & Tuin en landschapsontwerper Nico Wissing zijn de oprichters van het NL Greenlabel. Struyk Verwo Infra beschikt voor haar high performance recycling concept Cycle for Concrete over dit duurzaamheidslabel van Royal Haskoning DHV. Maar ook MVO-breed kan Struyk Verwo Infra aantoonbare en klinkende resultaten overleggen. 
 

6. Dubokeur     

6.1 Integrale milieuwinst met LCA    

Het DUBOkeur® bewijst dat een product voor de GWW-sector tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige Levenscyclus Analyse (LCA). Deze wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen. Dit milieukwaliteitslabel kijkt naast de eigen product specifieke eigenschappen ook naar de milieubelasting van andere producten in dezelfde toepassing. Criteria zijn o.a. energieverbruik, afmetingen, transportkosten, grondstoffenverbruik en landschapsaantasting.

6.2 Uitbreiding naar toepassingsgebied 

Sinds 2014 heeft het NIBE de toekenning van het DUBOkeur® uitgebreid naar toepassingsgebied. Op deze wijze worden bestratingsproducten zo breed en eerlijk mogelijk vergeleken. Ook is het voor de gebruikers van deze milieuclassificaties duidelijk voor welk soort weg de producten zijn getoetst. Struyk Verwo Infra beschikt voor haar betonnen bestratingsmaterialen voor alle onderscheiden toepassingsgebieden over geldige DUBO-certificaten.  


7. Milieukeur  

7.1 Dubbele milieuwinst

De belangrijkste duurzaamheidseis van Milieukeur is de verplichte toepassing van menggranulaat uit gebroken puin van bouw- en sloopafval. Dit draagt enerzijds bij aan de recycling van dit afval. Anderzijds voorkomt dit dat het landschap wordt aangetast door grindwinning en stortplaatsen.         
         
Van het grove toeslagmateriaal - fractie > 4 mm - in de onderlaag van betonstraatstenen en betonbanden moet minimaal 10% en van betontegels minimaal 25% bestaan uit betongranulaat, menggranulaat of Eco-granulaat. Een tweede belangrijk criterium is de kwaliteit en functionaliteit. De betonnen bestratingsproducten moeten voldoen aan de eisen van het KOMO-keurmerk. Als voorbeeld het milieucertificaat voor de productielocatie Amsterdam, geldig voor stenen, tegels en banden.  

Download milieukeurcertificaat Amsterdam

     
8. Duurzaam hout FSC-C118310

Bomen vormen de longen van de aarde. Ze zetten koolmonoxide om in zuurstof en zuiveren zo de lucht. Ook houden ze water en grond vast om overstromingen en gronderosie te voorkomen. Door organisaties als FSC®en PEFCtm zijn wereldwijd daarom al honderden miljoenen hectaren bos gecertificeerd om onveranderd kappen zoveel mogelijk uit te bannen.     
Ook Struyk Verwo Infra werkt met hout zoals pallets en stapellatjes. Het beleid is om hout in te kopen met het FSC®- of PEFCtm-keurmerk. Verder wordt er gewerkt met een zogenaamd pallet-retoursysteem om het verbruik van hout zo veel mogelijk te minimaliseren. Hierbij worden pallets indien nodig gerepareerd om de levensduur te verlengen. Verder heeft Struyk Verwo Infra een bewuste keuze gemaakt om ook 100% FSC® hout toe te passen in combinatie met haar betonnen straatmeubilair. De specialiteiten productielocatie in Westervoort is speciaal hiervoor FSC®gecertificeerd.    


     
9. MVO-scan leveranciers 

Struyk Verwo Infra beoordeelt haar leveranciers op de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds 2011 maakt zij structureel gebruik van een speciaal daarvoor ontwikkelde checklist. Nieuwe (kandidaat) leveranciers worden tijdens de gesprekken middels deze checklist beoordeeld op maatregelen die zij inmiddels getroffen hebben. Maar ook op de doelen en concrete stappen die zij gepland hebben op het gebied van MVO.